Strona główna | Kontakt

Zrealizowane

Gmina Zabrze i Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Gmina Zabrze i Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – Dzielnice Os. Podleśna, Os. Cisowa – Zadanie 2 Podwykonawca2008-2009

Helical Poland Sp. z o.o.
Helical Poland Sp. z o.o.
Przełożenie i zarurowanie rowu przy Centrum Handlowym HELICAL SOŚNICA w Gliwicach z wykorzystaniem technologii GRP Flowite2008-2009

Łódzka Spółka Infrastrukturalna
Łódzka Spółka Infrastrukturalna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w osiedlu Nowosolna w Łodzi - etap I - Część 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej i ul. Tatarkiewicza - Podwykonawca2016-2017

Łódzka Spółka Infrastrukturalna
Łódzka Spółka Infrastrukturalna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Nowosolna w Łodzi - etap II - Podwykonawca2016-2017

MZDiT Częstochowa
MZDiT Częstochowa
Modernizacja drogi wraz z budową kanału deszczowego w ul. Filomatów w Częstochowie2007

MZDiT Częstochowa
MZDiT Częstochowa
Budowa kanału deszczowego w ul. Oficerskiej i ul. Pionierów w Częstochowie2007

MZDiT Częstochowa
MZDiT Częstochowa
Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociągu w ul. Dobrzyńskiej w Częstochowie2006-2007

MZDiT Częstochowa
MZDiT Częstochowa
Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od Dobrzyńskiej do Tatrzańskiej i od Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie - wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej - Podwykonawca2015

MZDiT Częstochowa
MZDiT Częstochowa
Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 - wykonanie kanalizacji deszczowej - Podwykonawca2014-2015

MZDiT Częstochowa
MZDiT Częstochowa
Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie - wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej - Podwykonawca2015-2016

MZDiT Częstochowa
MZDiT Częstochowa
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 49/29, 49/30, 49/31 obręb 351 w Częstochowie wraz z odtworzeniem i przebudową nawierzchni istniejącego pasa drogowego oraz istniejącej infrastruktury technicznej - etap I inwestycji2015-2016

MZDiT Częstochowa
MZDiT Częstochowa
Budowa ul. Legnickiej z kolektorem deszczowym do ul. św. Rocha w Częstochowie - wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej - Podwykonawca2016

MZDiT Częstochowa
MZDiT Częstochowa
Przebudowa ulicy Olsztyńskiej od ul. Wesołej do ul. Legionów w Częstochowie - wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej - Podwykonawca2016-2017

MZDiT Częstochowa
MZDiT Częstochowa
Budowa ulicy Kamińskiego w Częstochowie - wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej - Podwykonawca2017-2018

Polimex-Mostostal S.A.
Polimex-Mostostal S.A.
Park Handlowy Europa Centralna w Gliwicach - wykonanie zewnętrznych sieci wodociągowych, deszczowych, sanitarnych i gazowych2011-2013

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S w gminie Olsztyn - odc. od drogi krajowej nr 46 w m. Zrębice do granicy z gminą Janów, Powiat Częstochowski2011

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Odbudowa drogi powiatowej Nr 1024 S odc. Kłomnice - Rzerzęczyce w km 0+180 - 1+670, gmina Kłomnice - I etap - wykonanie kanalizacji deszczowej - Podwykonawca2015

PWiK Knurów
PWiK Knurów
Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - Budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych - Kontrakt W4 - zadanie 3.1 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonach DI, DII/A i DI, DII/B w Knurowie - podwykonawca2012-2013

PWiK Knurów
PWiK Knurów
Kontrakt W5/1 obejmujący rejony F - dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej2015

PWiK Knurów
PWiK Knurów
Kontrakt W5/2 obejmujący rejony B - dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej2015

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Bieżące utrzymanie dróg na terenie powiatu lublinieckiego od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.2016

Urząd Gminy Dobryszyce
Urząd Gminy Dobryszyce
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryszyce - ul. Piotrkowska etap I i II2015

Urząd Gminy Gidle
Urząd Gminy Gidle
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową przyłączy kanalizacyjnych w Gidlach, ul. Kartuzka2015-2016

Urząd Gminy Herby
Urząd Gminy Herby
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hadra, Mochała, Piłka2003

Urząd Gminy Janów
Urząd Gminy Janów
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piasek, Śmiertny Dąb gmina Janów Podwykonawca2004

Urząd Gminy Kamienica Polska
Urząd Gminy Kamienica Polska
Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska - etap Ib, II, IIIb2012-2014

Urząd Gminy Kleszczów
Urząd Gminy Kleszczów
Rozbudowa czterech odcinków dróg wraz z budową infrastruktury technicznej w Żłobnicy - łączna długość dróg ok 5730mb - wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej - Podwykonawca2016-2017

Urząd Gminy Kłobuck
Urząd Gminy Kłobuck
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnym w miejscowości Kłobuck i Łobodno2004-2005

Urząd Gminy Kłomnice
Urząd Gminy Kłomnice
Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I2010-2012

Urząd Gminy Konopiska
Urząd Gminy Konopiska
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Gminie Konopiska2013-2014

Urząd Gminy Kruszyna
Urząd Gminy Kruszyna
Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmującej miejscowości Widzów i część Teklinowa2009-2010

Urząd Gminy Kruszyna
Urząd Gminy Kruszyna
Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmującej miejscowości Jacków, Baby - etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu2010-2011

Urząd Gminy Kruszyna
Urząd Gminy Kruszyna
Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap II2013-2014

Urząd Gminy Krzepice
Urząd Gminy Krzepice
Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-62015-2016

Urząd Gminy Miedźno
Urząd Gminy Miedźno
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miedźno i Wapiennik2003-2004

Urząd Gminy Miedźno
Urząd Gminy Miedźno
Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedźnie2001-2002

Urząd Gminy Miedźno
Urząd Gminy Miedźno
Remont kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miedźno i Ostrowy2008

Urząd Gminy Miedźno
Urząd Gminy Miedźno
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedźno, Kołaczkowicach Dużych, Kołaczkowicach Małych wraz z przepompowniami ścieków.2009-2011

Urząd Gminy Miedźno
Urząd Gminy Miedźno
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedźno w ulicach: Wyzwolenia, Dębowa, Polna, E.Orzeszkowej, Wł.Jagiełły wraz z 1 przepompownią ścieków P32010-2012

Urząd Gminy Miedźno
Urząd Gminy Miedźno
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Sportowa, Sosnowa, Tartakowa, Akacjowa i Brzeźnicka2016

Urząd Gminy Miedźno
Urząd Gminy Miedźno
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Cmentarna, Graniczna, Słoneczna, Topolowa, Zakładowa, Piaskowa, Częstochowska, Kocińska, Brzozowa, Cicha, Leśna, Bór, Łąkowa, Kościuszki i Ogrodowa2016-2017

Urząd Gminy Mstów
Urząd Gminy Mstów
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary2013

Urząd Gminy Mykanów
Urząd Gminy Mykanów
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Mykanów, Łochynia, Grabowa2004-2005

Urząd Gminy Mykanów
Urząd Gminy Mykanów
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Czarny Las i Kuźnica Kiedrzyńska gm. Mykanów2006-2007

Urząd Gminy Olsztyn
Urząd Gminy Olsztyn
Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Olsztyn typ „SUPERBOS”2003-2004

Urząd Gminy Panki
Urząd Gminy Panki
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów.2017-2018

Urząd Gminy Poczesna
Urząd Gminy Poczesna
Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Starej A i w Poczesnej2005-2007

Urząd Gminy Poczesna
Urząd Gminy Poczesna
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna2001-2002

Urząd Gminy Poczesna
Urząd Gminy Poczesna
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły, Michałów2014-2015

Urząd Gminy Popów
Urząd Gminy Popów
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzózki2011

Urząd Gminy Poraj
Urząd Gminy Poraj
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poraj2005

Urząd Gminy Poraj
Urząd Gminy Poraj
Remont kanalizacji sanitarnej z rur betonowych na rury PCV w Poraju w ul. Fabrycznej i Skargi 2011-2012

Urząd Gminy Rędziny
Urząd Gminy Rędziny
Wykonanie kanału sanitarnego z rur PCV w miejscowości Kościelec 2007-2008

Urząd Gminy Rędziny
Urząd Gminy Rędziny
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego - droga powiatowa Nr 1060 S w Rudnikach ul. Dworcowa2016

Urząd Gminy Włodowice
Urząd Gminy Włodowice
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki (Osada Młyńska), Gmina Włodowice, Etap I - podwykonawca2013-2014

Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie – dzielnica Gnaszyn – kontrakt nr 2002/PL/P/PE/035-02 Podwykonawca 2006-2007

Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego do realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie2006-2007

Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybnej Kontrakt nr 2002/PL/P/PE/035-052005-2006

Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego z przepompownią ścieków, z przyłączami do granicy pasa drogowego w dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie2006-2007

Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Stradom w Częstochowie2002-2003

Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniem kanalizacyjnym w rejonie ulic Sikorskiego i Bialskiej w Częstochowie2015

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Kontrakt W4 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie - zlewnia IV - ul. Żurawia, Łuszczaka, Aleja Za Remizą, Boczna - Dąbrowa Górnicza - podwykonawca2013-2014

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec2008-2009

Urząd Miasta i Gminy Pilica
Urząd Miasta i Gminy Pilica
Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa w m. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w m. Biskupice - Podwykonawca2014

Urząd Miasta Myszków
Urząd Miasta Myszków
Budowa drogi w ulicy Traugutta wraz z jej odwodnieniem - kanalizacja deszczowa - Podwykonawca2015

Urząd Miasta w Tuszynie
Urząd Miasta w Tuszynie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tuszynie2005-2006

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowice2004

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków oraz budowa rurociągu tłocznego w miejscowości Gorzów Śląski-Więckowice Stare2002

WIK Opole
WIK Opole
Kontrakt 12.2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Krośnica, Borycz, Utrata, Grabów w gminie Izbicko - dokończenie robót realizowanych w ramach Projektu "TRIAS OPOLSKI - ochrona zbiornika Wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolskie - II etap"2014-2015

WIK Zdzieszowice
WIK Zdzieszowice
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna II etap2015